Pogodba o zaposlitvi

Standard

Pogodba o zaposlitvi je osnovni dokument s katerim delavec in delodajalec opredelita medsebojne pravice in obveznosti iz delovne zakonodaje. Zakon, ki v osnovi ureja razmerja med delavcem in delodajalcem je Zakon o delovnih razmerjih ( ZDR-1 ). Osnovni namen pogodbe o zaposlitvi je ureditev pravic in obveznosti, ki izhajajo iz delovega razmerja in, ki temeljijo na opravljanju dela in vključitvi delavca v socialno zavarovanje.

Zakon o delovnih razmerjih med drugim določa dve temeljni obliki zaposlitve, to sta zaposlitev za določen čas ter zaposlitev za nedoločen čas.

Zaposlitev za določen čas je namenjena zaposlovanju delavcev za presežna dela ali drugače rečeno za primer povečanega obsega del v podjetju ima delodajalec možnost zaposliti delavca za dobo 2. let na podlagi pogodbe za določen čas. Pogodba o zaposlitvi za določen čas se podpisuje za določeno delovno mesto, v kolikor se delovno mesto delavca spremeni je lahko zaposlen zaradi prerazporeditve na drugo delovno mesto ponovno za določen čas 2. let.

V kolikor delodajalec ugotovi, da obstaja trajna potreba po delavcu na določenem delovnem mestu se zaposli delavca za nedoločen čas.

Pogodba o zaposlitvi se po zakonu o delovnih razmerjih vedno sklepa v pisni obliki. Delodajalec je dolžan delavcu predati pisni predlog pogodbe načeloma najmanj tri dni pred začetkom opravljanja dela oziroma pred sklenitvijo pogodbe. V kolikor delavec nastopi na delo brez pisne pogodbe o zaposlitvi se smatra, da je delavec nastopil na delo s pogodbo za nedoločen čas.

V zakonu o delovnih razmerjih obstaja tudi možnost zaposlitve delavca, ki že ima pogodbo za nedoločen čas, da se delavca za določeno obdobje prezaposli na drugo delovno mesto na podlagi pogodbe za določen čas. V praksi to pomeni, da delavec, prevzame na primer eno od vodstvenih funkcij v podjetju za določeno obdobje in ker delavec ne želi prekiniti prvotne pogodbe za nedoločen čas, delodajalec zamrzne prvo pogodbo za obdobje, ko se sklene pogodba za določeno delovno mesto ter za določen čas.